www.3701.com www.3706.com www.3707.com

《詩·衞風》投我以木瓜

发布时间:2019-10-24 文章来源:本站原创

  【琼】《廣韻》《正韻》渠營切《集韻》葵營切,音煢。《說文》赤玉也。《詩·衞風》投我以木瓜,報之以瓊琚。《傳》瓊,玉之美者。《韻會》錢氏曰:詩言玉以瓊者众矣。瓊華,瓊英,瓊瑩,瓊瑤,瓊琚,瓊玖,皆謂玉色之美爲瓊,非玉之名也。許叔重云:瓊,赤玉也。然木瓜所謂瓊玖,玖乃黑玉。亦非赤也。又《玉篇》積石爲樹,名曰瓊枝,其高一百二十仞,大三十圍,以琅玕爲之寶。宝盈娱乐网址,《前漢·司馬相如傳》咀噍芝英兮嘰瓊華。《張揖註》瓊樹生崑崙西流沙濵,大三百圍,高萬仞,華蘂也,食之長生。又人名。《古今注》魏文帝宮人絕愛者,有莫瓊樹,薛夜來,田尚衣,

  又《周禮·地官註》城郭之宅曰室。《書·蔡仲之命》以蕃王室。《說文》實也。又山名。因其財物充實曰室。周人明堂。《註》世室,因其四面宆曰宮。

  夏正十月也,入此室處。《周禮·冬官考工記》夏后氏世室,从宀从至。《易·繫辭》上古洞居而野處,有室。室之言實也。《朱子·詩傳》此星昏而正中,是時可能營制宮室,《禮·曲禮》三十曰壯,《後世聖人易之以宮室。音失。殷人重屋,【室】《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》式質切,至,故謂之營室。宗廟也。

  又宗廟曰世室。所止也。星名。《孔穎達曰》宮室通名。又夫以婦爲室。又營室,《詩·豳風》曰爲攺歲,

  【甃】〔古文〕《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》側救切,音縐。《說文》井甓也。《易·井卦》六四井甃旡咎。《註》結砌也。馬云:爲瓦裏下達上。《疏》甃,亦治也。以塼壘井,修井之壞,謂之甃。《莊子·秋水篇》缺甃之崖。又《李賀詩》光后藹不發,腰龜徒甃銀。《註》唐官制,四品以下龜袋飾銀。甃,猶飾也。

  【万】《廣韻》《集韻》《韻會》同萬。又三字姓。西魏有柱國万紐于謹。又《廣韻》莫北切《集韻》密北切。万俟,複姓。俟音其,今讀木其。北齊特進万俟普。(萬)〔古文〕《唐韻》無販切,音蔓。《說文》蟲也。《埤雅》蜂一名萬。蓋蜂類衆众,動以萬計。又數名。《易·乾象》萬國咸寧。《前漢·律歷志》紀于一,協于十,長于百,大于千,衍于萬。又舞名。《詩·邶風》方將萬舞。《疏》萬者,舞之總名。《大戴禮·夏小正》萬也者,干戚舞也。《韻會》湯武以萬人得宇宙,故干舞稱萬舞。又州名。《寰宇記》漢巴東郡,後唐貞觀曰萬州。又姓。《通志·氏族略》萬